sức địt của trai trẻ và sự hấp dẫn của phụ nữ đã có chống thật mãnh liệt