Lúc tỉnh rượu thì vợ với sếp cũng đã xong việc ấy rồi,,…