hàng ngon như này là phải nhẹ nhàng cẩn thận không hỏng hết hàng