Em nhân viên abc mới bị sếp thịt sau bữa tiệc liên hoan say xưa