chồng thì đang làm việc vợ lại cùng giám đốc mây mưa suốt ngày đêm