Biết bị úp sọt nhưng hàng ngon quá thanh niên vẫn bất chấp